Lexember 2017 – Nyjichxn #4

Lexeme: vijjoa
Gloss: emotion, feeling, characteristic, attribute

Stress: IPA: Ŋyjichɯn phonetic:
Singular: vijjoa vijjoa vʏ.ˈzɜa vizoa
Paucal: vijjooj vijjoojo vʏ.ˈdʒɜːʔ.dʒɜ vijoo’jo
Plural: vijjojo vijjojo vʏ.ˈdʒa.dʒɜ vijajo

Listen (singular, paucal, plural):

Leave a Reply