Nyjichun word of the day – chun

How about a word that I’ve actually got a sentence for?

chun – cat, to be a cat, to be cat-like

  • paucal / plural: chɯɯnnu / chunnu
  • said: chum / chɯɯnnu / chɯnnu
  • IPA: tʃoɱ / ˈtʃɯːn.no / ˈtʃɯn.no

moŋ chunɯn βijy ŋazyvzɯ?
Is that your cat?

moŋ chun-ɯn βi-jy ŋa-zyv-zɯ
2.SG.POSS cat-ACC that-NOM 3.SBJ-3.POBJ-Q
ɱɜŋ ˈtʃɯn.ɯŋ ⱱʏ.ˈtʃi nɜ.ˈzi.zɯ

Leave a Reply